Prostor in čas v frazeologiji

Avtorji

Erika Kržišnik (ed)
Nataša Jakop (ed)
Mateja Jemec Tomazin (ed)

Ključne besede:

frazeološko izražanje prostorskosti in časovnosti

Kratka vsebina

48 avtorjev iz 12 držav razkriva različne segmente frazeološkega izražanja prostorskosti in časovnosti. Avtorji se teme lotevajo z zelo različnih zornih kotov in z različnimi jezikoslovnimi pristopi, predvsem pa s frazeološkim gradivom vseh slovanskih jezikov – beloruščine, bolgarščine, bosanščine, češčine, hrvaščine, makedonščine, poljščine, ruščine, slovaščine, slovenščine, srbščine, ukrajinščine, posamično tudi primerjalno z angleščino in nemščino ter celo baltskimi jeziki. Monografija tako prinaša ne le vso raznolikost frazeološko izražene jezikovne slike sveta, temveč tudi raznolikost »jezikoslovne slike« tega sveta v začetku 21. stol. Najti pa je mogoče v njej tudi podatke in gradivo povsem praktične vrednosti – tako je npr. za študente rusistike v enem od poglavij predstavljen celoten nabor ruskih frazeoloških enot za koncept otroštva kot odlomka časa.

Poglavja

 • Kazalo
 • Predgovor
  Erika Kržišnik, Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin
 • Orijentacijska metafora u Hrvatskome frazeološkom rječniku
  Branka Barčot
 • Prostorsko dojemanje mentalnih dogodkov v luči slovenskih glagolsko-samostalniških konstrukcij
  Agnieszka Będkowska-Kopczyk
 • Konceptualizacija pojma »čas« v slovenski, nemški in madžarski frazeologiji
  Melanija Larisa Fabčič, Elizabeta Bernjak
 • Lijevo – desno, ispred – iza i gore – dolje u hrvatskoj frazeologiji
  Barbara Kovačević, Ermina Ramadanović
 • Neprostorski prostori v slovenski frazeologiji
  Erika Kržišnik
 • Метафора детства в русской фразеологии
  Мария Вознесенская
 • Кайрос и другие: время и удача в фразеологии (изменение образной составляющей, варьирование формы)
  Павел С. Дронов
 • Starost u rodno obilježenoj frazeologiji hrvatskoga i ruskog jezika
  Anita Hrnjak
 • Yesterday, today and tomorrow in phraseology and paremiology
  Wolfgang Eismann
 • Fenomen časa v življenju ženske skozi prizmo slovaških in slovenskih frazemov
  Mária Dobríková, Svetlana Kmecová
 • Prostor in čas v slovenskih kmetijskih napotilih
  Saša Babič
 • Глагол вступить во фразеологическом времени и пространстве
  Олег Федосов
 • Одиниці на позначення часу і простору у збірці М. Номиса Українські приказки, прислів’я і таке інше
  Ігор Кульчицький
 • Фразеологические библеизмы с общим значением ‘время’ в русском и украинском языках (лексикографический аспект)
  Людмила П. Дядечко
 • Минато, сегашност и иднина во македонската фразеологија
  Катерина Велјановска
 • Časovno-vidska razmerja, ujeta v pomen glagolskega frazema
  Andreja Žele
 • Višeznačni bugarski i hrvatski priložni frazemi s prostornim i vremenskim značenjem
  Ana Vasung
 • Lijevo i desno u frazeologiji: strukturna i semantička obilježja
  Alisa Mahmutović
 • Prostor in čas v narečni frazeologiji
  Karin Marc Bratina
 • Представление пространственной удаленности в русской и польской фразеологии
  Эва Стрась
 • Простор и време жене у словачкој и српској фразеологији и паремиологији
  Стефана Пауновић Родић
 • Образы пространства и времени в русской фразеологии и коды культуры: нигде и никогда
  Мария Ковшова
 • Семиотика пространства в формировании значений фразеологизмов: лингвокультурологический подход
  Ирина Зыкова
 • Метафоры, которыми живет время в чешском лингвокультурном пространстве
  Людмила И. Даниленко
 • Простір і час в українській фразеології: лінгвокультурологічний аспект
  Наталія Венжинович
 • Hrvatski i poljski povijesno i prostorno obilježeni frazemi kojima se izriče vrijeme
  Ivana Vidović Bolt
 • Iz druge zgodbe
  Marko Snoj
 • Frazeološke sestavine iz davnine
  Urška Valenčič Arh
 • Frazni glagoli s prislovnima določiloma prostora/kraja in časa v narečni slovenščini na slovensko-romanskem jezikovnem stiku
  Matej Šekli
 • Прийменникові конструкції на позначення простору та часу у фразеології
  Оксана Орленко
 • Прототипи довгого у слов’янських фразеологічних системах
  Олена Левченко, Ігор Ліхнякевич
 • Iza ugla – od mjesnoga značenja prema vremenskom
  Željka Fink
 • Sestavine kozmosa v slovenski frazeologiji
  Nataša Jakop
 • Blizu in daleč v slovenskih frazemih
  Irena Stramljič Breznik
 • Frazemi s pomensko sestavino hitenje v slovenskem vzhodnodolenjskem šentruperskem govoru
  Vera Smole
 • Relativita v českých frazémech a idiomech (srovnávací pohled)
  Slavomira Ribarova
 • Samo malo u hrvatskom i poljskom prostoru i vremenu
  Neda Pintarić
 • »Slovenizmi« pri Karlu Pečniku: prvi pogled
  Heinrich Pfandl
 • Čas v slovenskih pregovorih skozi čas
  Irena Orel
 • Špecifiká uplatňovania gramatickej kategórie času v slovenskej frazeológii
  Jozef Mlacek
 • Izrazi za stavčne frazeme v slovenskem govornem in raziskovalnem prostoru skozi čas
  Matej Meterc
 • Wyrażanie stosunków czasowych w słowackich i polskich związkach frazeologicznych z komponentem rok
  Mário Kyseľ
 • Terminologizacija frazemov s prostorskim in časovnim prislovom v zgradbi
  Mateja Jemec Tomazin
 • Abstracts
 • Imensko kazalo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 17, 2018

Kategorije

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-10 (02)

978-961-237-875-2