Dela prof. dr. Rajka Nahtigala

Avtorji

Rajko Nahtigal

Ključne besede:

Rajko Nahtigal, jezikoslovje, slavistika

Kratka vsebina

Pred vami je digitalizirano zbrano delo Rajka Nahtigala (1877-1958), prvega dekana Filozofske fakultete UL in utemeljitelja slovenske slavistike, prvega predsednika Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani in pozneje tudi rektorja Univerze v LJubljani.

Pobudnica projekta je zasl. prof. dr. Alenka Šivic-Dular, seznam gradiva za digitalizacijo pa je priskrbela gospa Anka Sollner Perdih, dolgoletna vodja knjižnice Oddelka za slavistiko in slovenistiko na Filozofski fakulteti UL. Za dovoljenje za objavo zbranega gradiva naj izrazimo hvaležnost še Nahtigalovima vnukoma, gospe Dušanki Berce Mlakar in gospodu Antonu Bercetu.

Poglavja

 • Geschichte der Slavenapostel Konstatinus (Kyrillus) und Methodius
 • France Prešeren 1800-1849
 • Ein Beitrag zu den Forschungen über die sogenannte »Besěda treh” svjatitelej«
 • Ein Beitrag zu den Forschungen über die sogenannte »Besěda treh” svjatitelej«
 • Něskolʹko zamětokʺ o slědahʺ drevne-slavljanskago parimejnika vʺ horvatsko-glagoličeskoj literaturě
 • Zusätze und Berichtigungen zu »Ein Beitrag zu den Forschungen über die sogen. Besěda treh” svjatitelej
 • Dr. O. Ásbóth, Kurze russische Grammatik. Dritte Auflage
 • L. V. Marnitz, Russisches Elementarbuch, 2. Auflage
 • Pekmezi, Georg: Grammatik der albanesischen Sprache.
 • A. Ischirkoff, Étude etnographique sur les Slaves de Macédoine. Paris. Gauthier-Villars
 • A. Leskien, Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache
 • A. Leskien, Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache II
 • L[udwig] v. Marnitz, Russisches Übungsbuch. Zweite Auflage
 • L. Tolstoj, Drei Tode. – Lehrer Karl Iwanowitsch, aus 'Kinderheit'
 • Freisingensia. Doneski k razlagi jezika brižinskih spomenikov. I. v uzmazi – v uzmaztue
 • Freisingensia. Doneski k razlagi jezika brižinskih spomenikov. II. Zastopniki prv. slovan. nosnih samoglasnikov v brižinskih spomenikih
 • Dodatek k Freisingensia II
 • Doberdò – Doberdob
 • Die Bildung der Possessivpronomia im Albanischen und ihre bisherige falsche Auffassung
 • Die Frage einer einheitlichen albanischen Schriftsprache
 • Menschewiki und Bolschewiki
 • Alpendeutsche und Slowenen
 • Važnost latinskega dela brižinskega kodeksa in njegovih pripiskov za vprašanje o postanku in domovini slovenskih odlomkov
 • Vatroslav Jagić 1838-1918
 • Južno-slovansko-italijansko sporno vprašanje v luči nekih znanstvenih podatkov
 • Le point de controverse yougoslave-italien sous le jour de quelques données scientifiques
 • Koren vend- – vond-
 • Matija Murko. (Ob priliki šestdesetletnice njegovega rojstva)
 • Matija Murko. (Ob priliki šestdesetletnice njegovega rojstva) II
 • Meyer, K. H., Slavische und indogermanische Intonation
 • Oblike po osnovah na u- v starocerkvenoslovanskih spomenikih
 • Akzentbewegung in der russischen Formen- und Wortbildung. I. Substantiva auf Konsonanten
 • Dodatek k razpravi »Instrumental sing. fem. -oiǫ : -oǫ : -ǫ
 • Instrumental sing. fem. -oiǫ : -oǫ : -ǫ
 • Prisluha – prešuštvo
 • Doneski k vprašanju o postanku glagolice
 • O elbasanskem pismu in pismenstvu na njem
 • Vatroslav Jagič
 • Vpliv ruske revolucije na ruski jezik
 • Vpliv ruske revolucije na ruski jezik II
 • Luk. XV 11-32 v prevodu bratov Anastasija in Spyridiona Tsellio (Tsel'o) iz Argyrokastra
 • Programatične i. dr. opazke h Kosovi razpravi i freisinških spomenikih
 • Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Nieczsław, poljski jezikoslovec
 • Starocerkvenoslovanski evhologij
 • Franc Miklošič. (Slavnostni govor o priliki odkritja spomenika v Ljutomeru dne 8. avgusta 1926)
 • Seminar za slovansko filologijo
 • O pomenu, potrebi in nalogah Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani
 • Profesor Matija Murko
 • Leksikon Minerva
 • Starocerkvenoslovanske študije
 • Pisma Ivana Prijatelja s študijskega potovanja I
 • Pisma Ivana Prijatelja s študijskega potovanja II
 • Pisma Ivana Prijatelja s študijskega potovanja III
 • Slovanski jeziki
 • Donesek k zgodovini vprašanja o imenu Hrvat
 • O imenu panonskoslovenskega kneza Koclja
 • Uredništvu »Slovenske mladine« v Ljubljani
 • Prezrta izdaja I. I. Sreznevskega slovenskih narodnih pesmi »Mlade Brede« in ziljskega »reja«
 • Kopitarjev lastnoročni pripis na Cvetni triodi iz l. 1563
 • Euchologium sinaiticum. Starocerkvenoslovanski glagolski spomenik. Del 1
 • Uvod. – V: Euchologium sinaiticum. Starocerkvenoslovanski glagolski spomenik
 • Euchologium sinaiticum. Starocerkvenoslovanski glagolski spomenik. Del 2
 • Rekonstrukcija treh starocerkvenoslovanskih izvirnih pesnitev
 • Govor akademika Rajka Nahtigala ob proslavi Kopitarjeve stoletnice
 • Jerneja Kopitarja spisov II. del: Srednja doba
 • Moje znanstveno delo med velikima nočema 1941-1944
 • Predgovor. – V: Jerneja Kopitarja spisov II. del
 • Proslava Kopitarjeve stoletnice v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.
 • Starocerkvenoslov. imperativ s formantom a (ê)
 • Starocerkvenoslovanski part. praes. act. grędęi : grędy i. pod
 • Jerneja Kopitarja spisov II. del
 • Uvodna pripomba. Jerneja Kopitarja spisov
 • Ruski jezik v poljudnoznanstveni luči
 • Ob stoletnici smeri Jerneja Kopitarja. Predavanje akad. Rajka Nahtigala na slavnostni glavni skupščini
 • Nekaj pripomb k pretresu Hrabrovega spisa o azbuki Konstantina Cirila
 • Rusko »браздa« in браздá »brzda«
 • O imenu Kocьľь
 • Uvod v slovanski filologijo
 • O zadnjem poskusu razlage imena češkega naroda
 • Otьčьsky kъńigy
 • Rasticь za Rastislav
 • Slovo o polku Igoŕevě
 • Trdina o Miklošiču. (Prispevek o Miklošičevi karakteristiki)
 • »Žrec«
 • Dudleipa (Dudlěba)
 • Trenja v ruski lingvistiki
 • Slovanski jeziki. – 2. popravljena in pomnožena izdaja
 • Blodnje o staroruskem pismenstvu
 • Popravki k izdaji »Staroruski ep Slovo o polku Igoŕevě
 • Pri nas neznan ruski prevod Miklošičeve razprave o slovanskem narodnem epu in nekaj pripomb o njej
 • Prof. Ramovš o sebi od doktorata do docenture v Gradcu
 • Protobolg. ojim
 • Staroruski ep Slovo o polku Igoŕevě
 • Antikes 'Pelso' für Plattensee ist nicht slavisch 'pleso'
 • O etimologiji izraza kosez
 • Pisma prof. Ramovša od docenture do profesure
 • Pisma prof. Ramovša od docenture do profesure II
 • Neki fonetično napačni nauk v slovenskih slovnicah
 • Svętovitъ
 • Dve pripombi k razpravljanju. 1. Linhart. 2. Plečnik
 • Die Slavischen Sprachen
 • Slavjanskie jazyki
 • Doberdó-Doberdob. (Imenoslovno-dijalektološka študija)
 • Slavjanskie jazyki (2009)
 • Pёr njё tё pёrbashkёt letrare Shqipe. Über eine einheitliche albanische Schriftsprache

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 19, 2023