INOVUP

2 Titles

Namen projekta INOVUP (Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu) je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. INOVUP projekt s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. O okviru projekta so izšle tudi številne publikacije.