Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah

Avtorji

Melita Puklek Levpušček (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Katja Depolli Steiner (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

gimnazije, srednje strokovno izobraževanje, didaktika psihologije, učitelji psihologije, socialno in emocionalno učenje

Kratka vsebina

Psihološka pismenost je pomembna vseživljenjska kompetenca, ki naj jo ljudje razvijajo v največji meri, saj bodo tako lažje uresničili osebne, profesionalne ter socialne potrebe in cilje. Psihološko pismen posameznik obvladuje psihološka znanja in spretnosti, ki jih potem neposredno udejanja v življenju: lažje rešuje probleme tako na znotrajosebni kot medosebni ravni, bolje se zaveda in razume sebe in druge, bolj spretno komunicira v različnih kontekstih, bolje razume različne dogodke ter pojave v ožjih in širših družbenih kontekstih, zavezan je etičnemu ravnanju in spoštovanju različnosti. Različne psihološke organizacije v Evropi in po svetu si prizadevajo, da bi se psihološko opismenjevanje za vse učence pričelo že v času osnovnega in srednjega izobraževanja in ne šele na univerzitetni ravni. V pričujoči monografiji avtorice, učiteljice psihologije na srednješolski in visokošolski ravni, predstavljajo poučevanje psihologije v slovenskih srednjih šolah, ki ima dolgoletno tradicijo.

Poglavja

 • Predgovor
  Melita Puklek Levpušček, Katja Depolli Steiner
 • Pouk psihologije doma in po svetu
  Melita Puklek Levpušček
 • Učni načrt za psihologijo v gimnazijah in poučevanje psihologije s perspektive učiteljev psihologije
  Melita Puklek Levpušček, Katja Depolli Steiner
 • Poučevanje psihologije v srednjem strokovnem izobraževanju
  Primerjalna analiza dokumentov za poučevanje psihologije ter modula razvoj in učenje predšolskega otroka v programu predšolska vzgoja
  Maja Krajnc
 • Profesionalni razvoj učitelja psihologije
  Tina Petkovšek
 • Igra vlog kot pristop za spodbujanje socialnega in emocionalnega učenja pri pouku psihologije
  Branka Ribič Hederih, Katja Košir
 • Vloga predmeta psihologija v interdisciplinarnem tematskem sklopu
  Jasna Vesel
 • Kritično mišljenje pri pouku psihologije
  Ne le učiti se psihologijo, ampak tudi kritično misliti s psihologijo in o njej
  Alenka Kompare
 • Pouk psihologije na daljavo v času epidemije
  Bernarda Nemec
 • Didaktika psihologije kot del izobraževanja bodočih učiteljev psihologije
  Katja Depolli Steiner

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

May 26, 2021