O Poljakih in Slovencih – v krogu jezikovno-kulturnih stereotipov

Avtorji

Maria Wacławek
Jezikoslovni inštitut Šlezijske univerze v Katovicah, Poljska
Maria Wtorkowska
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

etnolingvistika, Poljaki, Slovenci, narodni stereotipi, etnični stereotipi

Kratka vsebina

Delo je usmerjeno v etnolingvistični opis predstav o Poljaku (Poljakih) in Slovencu (Slovencih), kot jih je mogoče izluščiti iz osnovnega gradiva, ki ga predstavljajo odgo­vori anketiranih iz Poljske in Slovenije. Raziskava poskuša ujeti »vsakdanje«, »uvelja­vljeno« dojemanje predstav pri predstavnikih obeh narodov. Na obravnavani narodni in etnični skupnosti – poljsko in slovensko – avtorici gledata skozi prizmo njunih jezikov, saj je jezik najpomembnejše sredstvo za posredovanje kulture, z vplivom na oblikova­nje podobe sveta, ki jo dojemamo skoznjo; jezik namreč ne služi le za poimenovanje, temveč tudi za ustrezno klasifikacijo in interpretacijo zunajjezikovne resničnosti. Ena od funkcij vsakega naravnega jezika je posredovanje stereotipov, ki so lastni določeni skupini in njeni kulturi. Način obravnave tematike umešča pričujočo raziskavo v kar naj­širše razumljene etnolingvistične raziskave, ki so povezane z jezikovno podobo sveta; izrisati poskuša jezikovno-kulturno stereotipne predstave o Poljaku (Poljakih) in Slo­vencu (Slovencih), ki zajemajo ustrezno ovrednotene nujne in relevantne lastnosti ter elemente, ki so odvisni od konteksta.

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

24 June 2022

Kako citirati

Wacławek, M., & Wtorkowska, M. (2022). O Poljakih in Slovencih – v krogu jezikovno-kulturnih stereotipov. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789617128574