Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi

Avtorji

Evald Koren
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Seta Knop
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Tone Smolej
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

slovenska književnost, naturalizem, primerjalna književnost, verzifikacija, retorika, prevodoslovje

Kratka vsebina

V pričujočo monografijo je vključena večina znanstvenih in strokovnih pri­spevkov, ki jih je profesor Evald Koren objavil za časa življenja, vključno s skripto Zola in teorija naturalističnega romana, ki jo je izdal interno, kot štu­dijsko literaturo. Knjiga je tematsko razvrščena na tri smiselno zaokrožena poglavja, v katerih si sestavki sledijo po kronološkem redu objave; iz te razporeditve je zlahka razvidno, v katero smer so se razvijali avtorjevi raziskovalni interesi.

V prvem sklopu prispevkov zavzemajo osrednje mesto spis o Zolajevi teoriji naturalističnega romana, ki posveča posebno pozornost terminološkemu razjasnjevanju med pojmoma naturalistični in eksperimentalni roman, ter prispevki o periodizaciji naturalizma v svetovnem in slovenskem prostoru ter o slovenskem naturalizmu nasploh. Drugi sklop sestavljajo zvečine daljši knjižni pregledi različnih aktualnih publikacij s področja literarne vede; v ospredju zanimanja je vprašanje o položaju primerjalne književnosti kot mlade discipline znotraj širšega okvira literarne teorije. V ospredju tretjega sklopa je tematika literarnega podobja in njegovega prevajanja, tako na ravni splošnih teoretskih dognanj kot konkretnih prevajalskih rešitev.

Poglavja

 • Beseda urednice
  Seta Knop
 • Evald Koren, komparativist in perfekcionist
  Spremna beseda
  Tone Smolej
 • Govekar, Zola in V krvi
 • Pugljeva proza ob ponovnem branju
 • Zola in teorija naturalističnega romana
 • Vprašanja ob periodizaciji slovenskega in evropskega naturalizma
 • Govekarjeva pomembna korespondenca
 • Misel, ki zanjo Antigona vztrajno išče smisel
 • Slovenski naturalizem in socialno vprašanje
 • Antični mit in slovenska zgodovina
  Mirana Jarca prolog k tragediji Vaška Antigona
 • Antigona v slovenski literaturi
  Situacija ali junakinja?
 • Nova verzija Govekarjevega romana V krvi
 • Zoran Konstantinović: Uvod u uporedno proučavanje književnosti
 • Rečnik književnih termina in primerjalna književnost
 • Primerjalna književnost na Slovenskem
  Ob Kosovi Primerjalni zgodovini slovenske literature
 • Zoran Konstantinović: Vergleichende Literaturwissenschaft
 • Primerjalna književnost in literarna veda
  Ob Chevrelovi La Littérature comparée
 • Komparativistična vita Janka Kosa
 • Literarna zgodovina med tradicionalno sklenjeno pripovedjo in virtualno sestavljanko
 • Je leksikon o germanistični literarni vedi lahko samo germanističen?
 • Primerjalna in nacionalna literarna veda
 • Dama, ki izgine, ali Je literatura v novi primerjalni književnosti in novih zgodovinah nacionalnih literatur resnično ogrožena?
 • O prevajanju pesniških podob
 • Prešernov posebni verzifikacijski hommage Matiju Čopu?
 • O prevajanju pesniškega podobja v Gospe Bovary
 • Ihanova »proza v pesmi«
 • Smrtna rima v prevodih Celanove Fuge smrti
 • Podčrtna opomba k Aristotelovi definiciji metafore
 • Slikovna priloga
 • Bibliografija Evalda Korena
  1965–2010

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

June 22, 2021

E-ISSN

2738-4780

Tiskane izdaje ISSN

2335-3376