Geografski oris občine Loški Potok

Avtorji

Matej Ogrin (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

geomorfologija, podnebje, hidrogeografija, prst, rastlinstvo, arheologija, zgodovina, govor, krajina, onesnaženost zraka, ranljivost okolja

Kratka vsebina

Pričujoča monografija ponuja dober, zelo raznolik, predvsem pa kompleksen pogled na obravnavano pokrajino, takšnega torej, ki bo brez dvoma tudi v strokovni javnosti prepoznan kot neobhodna podlaga bodočim presojam vplivov in načrtovanja novih posegov. Posebna vrednost publikacije je v tem, da so temeljne geografske raziskave in razlage pokrajinotvornih sestavin dopolnjene še s pogledi drugih strok na zgodovinski razvoj in oblikovanje specifičnega govora. Je primer študije, ki je tudi plod večletnih terenskih raziskovanj profesorjev in študentov geografije v okviru njihovih terenskih vaj.

Poglavja

 • Predgovor
  Ivan Benčina
 • Uvod
  Matej Ogrin
 • Geomorfološke značilnosti
  Uroš Stepišnik
 • Splošno in lokalno podnebje
  Darko Ogrin, Matej Ogrin, Miroslav Vysoudil
 • Hidrogeografske značilnosti
  Tajan Trobec
 • Prsti in rastlinstvo
  Blaž Repe
 • Arheološka najdišča Loškega Potoka in vpetost prostora v širšo regionalno podobo dinarskokraške pokrajine med prazgodovino in srednjim vekom
  Urška Pajnič, Andrej Gaspari
 • Začetki Loškega Potoka
  Vlado Mohar
 • Loškopotoški govor – naglas, glasoslovje in besedila
  Vera Smole
 • Potoška krajina včeraj, danes, jutri?
  Blanka Bartol
 • Onesnaženost zraka z delci in s črnim ogljikom
  Kristina Glojek, Asta Gregorič, Griša Močnik, Luka Drinovec, Honey Dawn C. Alas, Andrea Cuesta - Mosquera, Kay Weinhold, Maik Merkel, Thomas Müller, Martina Ristorini, Dominik van Pinxteren, Hartmut Herrmann, Alfred Wiedensohler, Matej Ogrin
 • Študija ranljivosti okolja
  Nina Krašovec, Klara Čevka, Tadeja Babič, Matej Ogrin, Kristina Glojek
 • Sklepne misli

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

January 26, 2022

Zbirka