Rusko-slovenska skladnja: propozicijska in medpropozicijska razmerja

Avtorji

Mladen Uhlik
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Andreja Žele
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

ruščina, slovenščina, ujemanje, vezava, primik, povratnost, priredje, podredje

Kratka vsebina

Namen monografije je predstavitev osnovnih pomensko-skladenjskih razmerij v ruščini in slovenščini tako znotraj besedne zveze kot na ravni stavčne in večstavčne povedi. To monografsko delo je hkrati prvi temeljitejši opis nekaterih osnovnih skladenjskih razmerij v sodobni ruščini v primerjavi s slovenščino. Zaradi izčrpnejšega opisa je obravnava trodelna. Vključuje I) poglavje o skladenjskih razmerjih znotraj besedne zveze in enostavčne povedi, II) poglavje o povratnosti v ruščini in slovenščini in III) poglavje o medpropozicijskih razmerjih, natančneje o priredju in podredju v slovenščini in ruščini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

May 30, 2022