Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Avtorji

Mojca Smolej (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Mojca Schlamberger Brezar (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

skladnja, slovenski jezik, jezikoslovje

Kratka vsebina

Monografija prinaša izsledke raziskav  s področij, na katera posega skladnja: od fonetičnega pa vse do besedilnega. Prvo poglavje se ukvarja s skladenjskofonetičnim opisom slovenskega jezika, v drugem sklopu je variete obravnave različnih vidikov skladenjskega pomena predvsem na ravni pomenske podstave, tretji sklop zaobjema elemente strukturne skladnje, četrti je v celoti posvečen poročanemu govoru,  peti obravnava trpnik, šesti se dotika slovarskega prikaza skladenjskih variant oz. vzorcev, sedmi sklop prinaša raziskave s področja besediloslovja in besednega reda, zadnji in tudi najobsežnejši sklop pa obravnava slovenščino kot drugi ali tuji jezik in se hkrati dotika kontrastivne analize slovenščine z drugimi jeziki. Knjiga prevrednoti in nadgrajuje temeljna spoznanja o  slovenski skladnji, zapisana ne le v Slovenski slovnici, pač pa tudi nekaterih drugih vidnejših jezikoslovnih delih.

Poglavja

 • Uvodna beseda
  Mojca Smolej, Mojca Schlamberger Brezar
 • Kdaj deležnik na -n/-t izraža trpnost?
  Haris Agović
 • Poročani govor v nemščini in slovenščini
  Stojan Bračič
 • Terminološka opredelitev izrazov poved, stavek, izrek v Slovenski slovnici ter delih nekaterih domačih in tujih jezikoslovcev
  Mateja Brus, Mirjam Premrl Podobnik
 • Vloga permutativnosti pri določanju in razvrščanju skladenjskih pomenov
  Dejan Gabrovšek, Domen Krvina
 • Analiza udeleženskih vlog s skladenjskega, pomenskega in leksikalnega vidika
  Polona Gantar
 • Prislovna določila v slovenskem jeziku
  Trije pogledi navzven
  Robert Grošelj
 • Izvzemalnost kot semantična kategorija v odvisnih stavkih
  Gašper Ilc, Andrej Stopar
 • O besedilu z vidika informativnosti
  Mira Krajnc Ivič
 • Stava delovalnikov v besednih zvezah z izglagolskimi izpeljankami v slovenščini
  Tatjana Marvin Derganc
 • Skladenjske variante v slovarju pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov (SPP)
  Matej Meterc
 • Trpnik z izraženim vršilcem v slovenščini
  Korpusna raziskava
  Tamara Mikolič Južnič, Agnes Pisanski Peterlin
 • Kako da … oziroma kako naj to povem?
  Nataša Pirih Svetina
 • Poročani govor v slovenščini – analiza izbranih oblik
  Mojca Smolej
 • Okoliščinski odvisniki in dimenzija perspektive v slovenščini
  Mojca Schlamberger Brezar
 • Ujemanje priredno zloženega osebka s povedkom
  Saška Štumberger
 • Tretí syntaktický plán (Porovnávacia sémantická analýza slovenčiny a slovinčiny)
  Eva Tibenská
 • Skladenjskofonetični opis v prvi slovenski fonetični vadnici Slovenski jezik na pločama (Toporišič 1961)
  Hotimir Tivadar
 • Skladnja dvojezičnih besednih zvez v mešanem italijansko-slovenskem govorjenem jeziku
  Jerneja Umer Kljun
 • Tematska nominalizacija kot kohezivno sredstvo v znanstvenih besedilih
  Kontrastivna analiza znanstvenih člankov s področja humanistike
  Branislava Vičar, Katja Plemenitaš
 • Nekateri skladenjski vidiki polpremega govora v luči primerjave z italijanskim discorso indiretto libero
  Ana Vogrinčič
 • Prislovno določilo kraja/prostora, izraženo s predložno zvezo – poljsko-slovenska kontrastivna analiza
  Maria Wtorkowska
 • Med redom in neredom
  Besedni red v italijanščini in slovenščini
  Martina Ožbot

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

4 April 2023

Kako citirati

Smolej, M., & Schlamberger Brezar, M. (Eds.). (2023). Prispevki k preučevanju slovenske skladnje. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612970987